Binh Php Mc Cng 2006

Cập Nhật Lúc:
10:49:42 28/12/2013

Thể loại:
Hnh ??ng

Quốc gia:
Trung Qu?c

Diễn viên:
Ng K? Long, Ph?m B?ng B?ng, L?u ??c Ha

Đạo diễn:
Chi Leung 'jacob' Cheung

Năm sản xuất:
2006

Công ty SX:
Boram Entertainment, Comstock, Fortissimo Films

Thời lượng:
128 pht

Chất lượng:
HD

Lượt xem:
54

Đánh giá

Binh Php Mc Cng -  2006

Nội dung phim

B? phim ???c xây d?ng d?a trên 1 b? manga ?n khách c?a tác gi? Ken'ichi Sakemi v?i n?i dung v? Trung Hoa th?i Chi?n Qu?c. Trung Hoa c? ??i th?i Chi?n qu?c, m?t th?i kì h?n mang n?i chi?n x?y ra liên miên gi?a các n??c v?i nhau mà l?n m?nh nh?t ph?i k? ??n 7 n??c l?n, Th?t hùng, g?m T?, S?, Yên, Hàn, Tri?u, Ng?y, T?n. Lúc này, mu?n m? r?ng ph?m vi lãnh th? ?? hùng c? m?t ph??ng t?t n??c l?n ph?i thôn tính n??c nh? và m?c tiêu ??u tiên c?a Tri?u V??ng chính là n??c Yên k? c?n. Tham v?ng c?a Tri?u V??ng càng v?ng ch?c khi k? bên có d?ng t??ng H?ng Yên Trung. L?nh soái tiên phong v?i ??i quân 10 v?n tinh binh, H?ng Yên Trung khí th? cao ng?o ti?n ?ánh Yên qu?c nh?ng khí th? ?y nhanh chóng b? d?p t?t khi ??i quân Tri?u qu?c ph?i ti?n ?ánh L??ng thành, m?t thành biên gi?i nh? c?a Yên qu?c v?i h?n 4 v?n dân nh?ng h? ???c lãnh ??o b?i m?t C? Lý t??ng quân ?a m?u túc trí, h?c trò c?a M?c T? l?ng danh Chi?n qu?c x?a.  

Bình luận về phim